Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument pn. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://fthdomagala.pl (dalej: „Serwis”).
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem przetwarzanych danych jest spółka FTH DOMAGAŁA Marek Domagała 32-340 Wolbrom ul.20-Straconych 82
 3. NIP: 677-185-09-23
 4. Każda osoba korzystająca z Serwisu jest jego użytkownikiem (dalej: „Użytkownik”).
 5. Spółka przetwarza pozyskane za pośrednictwem Serwisu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Spółka pozyskuje dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem wypełnianego przez Użytkowników formularza kontaktowego w Serwisie. Użytkownik udostępnia Spółce takie dane jak imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Jednocześnie Spółka informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych FTH DOMAGAŁA Marek Domagała 32-340 Wolbrom ul.20-Straconych 82 NIP: 677-185-09-23
 • W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować ze Spółką pod następującym adresem e-mail: md@fthdomagala.pl
 • Dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane w celu i na podstawie:

(i)       podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy oraz nawiązaniem współpracy, w tym kontaktowania się z Użytkownikiem oraz przedstawienia oferty handlowej, a następnie zawarcia i wykonania danej umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

(ii)      ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w oparciu o prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

(iii)     prawnie uzasadnionego interesu Spółki, polegającego na przetwarzaniu danych Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego Spółki, realizacji bieżącej działalności Spółki, w tym procesów biznesowych i administracyjnych, weryfikacji tożsamości, przeprowadzania analizy rynku, statystyk oraz badań satysfakcji, co pozwala Spółce na usprawnienie oraz optymalizację prowadzonej przez nią działalności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

(iv)    w innych celach na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4)        Dane osobowe Użytkowników Spółka może przekazywać innym podmiotom zewnętrznym (odbiorcy danych), w szczególności podmiotom współpracującym ze Spółką przy wykonywaniu umów, realizacji usług oraz wspierających jej działalność (m.in. bankom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, doradcze, IT, podmiotom udzielającym finansowania w celu nabycia lokali mieszkalnych), jak również organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków.

5)        Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane i przetwarzanie jedynie przez okres, w którym Spółka będzie mieć ku temu podstawę prawną, m.in.

(i)     w odniesieniu do celów określonych w pkt. 3) (i) – przez okres przedawnienia roszczeń;

(ii)      w odniesieniu do celu wskazanego w pkt. 3) (ii) – (iii) powyżej – przez okresy realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów;

(iii)     w odniesieniu do celu wskazanego w pkt. 3) (iv) powyżej – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie.

6)        Użytkownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda), a także posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

7)        W przypadku nawiązania kontaktu bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, podanie jego danych jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby Spółka mogła podjąć kontakt – tym samym nieprzekazanie danych spowoduje niemożność podjęcia kontaktu przez Spółkę. W przypadku gdy Użytkownik bezpośrednio nie zawiera umowy ze Spółką (występując np. jako pracownik klienta Spółki), podanie danych osobowych może być jego obowiązkiem służbowym oraz wynikać z prawnie uzasadnionego interesu Spółki. Ponadto podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne.

8)       Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Użytkowników.

PLIKI COOKIES

 1. Serwis używa plików cookies. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) w urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka.
 2. Pliki cookies są to dane informatyczne przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zawierają one nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalną nazwę. W tych plikach przechowywane są informacje często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. Może być również przechowywany w nich unikalny numer identyfikujący urządzenie Użytkownika, przy czym na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika ani w żaden inny sposób nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.
 3. W każdym czasie możliwa jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies przez Użytkownika. Niedokonanie takich zmian oznacza, że ww. informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym możliwy jest dostęp do tych informacji przez Spółkę. Najbardziej popularne przeglądarki internetowe oferują różne możliwości, w tym (i) zaakceptowania obsługi plików cookies, pozwalającego na pełne korzystanie ze strony internetowej, (ii) zarządzania tymi plikami na poziomie wybranych przez Użytkownika witryn, (iii) określania ustawień dla różnych typów tych plików, (iv) blokowania lub usuwania plików cookies. Tym samym jeżeli Użytkownik nie zgadza się na stosowanie plików cookies, powinien on zmienić ustawienia w przeglądarce lub opuścić stronę internetową.
 4. Korzystanie z plików cookies jest niezbędne do (i) dostosowywania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika, np. pliki te pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, (ii) tworzenia statystyk obrazujących korzystanie przez Użytkowników ze strony internetowej, co w konsekwencji pomaga w jej ulepszeniu.
 5. Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: (i) sesyjne – czyli pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz (ii) stałe – czyli pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Niezależnie od powyższego, Serwis używa narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych dostawców, które działają m.in. w oparciu o pliki cookies, jednakże nie gromadzą one danych umożliwiających identyfikację danej osoby. Te narzędzia to:
 7. Google Analytics, służące do analizy statystyk ruchu i zachowania użytkowników na stronie internetowej,
 8. Google Search Console, używane w celu poprawy funkcjonalności i naprawiania błędów technicznych,
 9. Google AdWords, gromadzące dane do prowadzenia kampanii remarketingowych,

– przy  czym narzędzia wskazane w pkt a)-c) są dostarczane jest przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, a informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkownika są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane; informacje o ochronie danych znajdują się na stronie https://policies.google.com/privacy),

 1. Facebook Pixel, używane w celu skierowanie do użytkowników spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook (narządzie dostarczane przez spółkę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; informacje o ochronie danych znajdują się na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation).

Ponadto w Serwisie odtwarzane mogą być wideo z serwisu YouTube, który wykorzystuje pliki cookies w trakcie odtwarzania nagrań (narzędzie dostarczane przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA). Serwis korzysta również z widgetu portalu Facebook wykorzystującego pliki cookies (narządzie dostarczane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Niezależnie od powyższych postanowień niniejszego dokumentu Polityki Prywatności, działając na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123), Spółka, tj. spółka FTH DOMAGAŁA Marek Domagała 32-340 Wolbrom ul.20-Straconych 82 NIP: 677-185-09-23 świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego (https://fthdomagala.pl) usługi świadczone drogą elektroniczną w postaci dostępu do Serwisu i dostępu do formularza kontaktowego (w tym formularza kontaktowego dotyczącego zamawiania połączeń telefonicznych), za pośrednictwem którego usługobiorca (Użytkownik) ma możliwość bezpłatnego kontaktu z usługodawcą (Spółką).
 2. Zgoda wyrażana przez Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowej w trakcie uzupełniania formularza kontaktowego może być w każdej chwili cofnięta poprzez (i) wysłanie oświadczenia na adres Spółki lub (ii) w formie elektronicznej na adres e-mail: md@fthdomagala.pl
 3. Aby poprawnie skorzystać z usług wskazanych w ust. 1 powyżej, Użytkownik musi posiadać podłączenie do sieci Internet, przeglądarkę internetową obsługująca język html oraz konto poczty elektronicznej (jeżeli jest to konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego).
 4. Każdorazowo korzystając z usług wskazanej w ust. 1 powyżej, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Spółkę w celach i na zasadach wskazanych w pkt II powyżej pt. „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”.
 5. Niniejszy regulamin jest integralną częścią zawieranych przez Spółkę i Użytkownika umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Uzupełnienie formularza kontaktowego i jego wysyłka jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi związanej z korzystaniem z formularza kontaktowego, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Umowa ulega rozwiązaniu w momencie zakończenia kontaktu. W odniesieniu do dostępu do Serwisu, czasem trwania tej usługi jest czas korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 6. Zakazane jest wprowadzanie do Serwisu bezprawnych treści przez Użytkownika.
 7. Spółka ma prawo prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu, które mogą czasowo utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie z Serwisu. Ze względów bezpieczeństwa Spółka ma prawo do czasowego zawieszenia Serwisu w celu naprawy usterek i likwidacji możliwych zagrożeń.
 8. Korzystanie z usług wskazanych w ust. 1 powyżej może wiązać się z ryzykiem zainfekowania systemu informatycznego Użytkownika przez niepożądane oprogramowanie, w tym takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. W celu uniknięcia takich zagrożeń rekomendowane jest, aby Użytkownik zainstalował oprogramowanie antywirusowe na komputerze (lub innym urządzeniu końcowym), z którego korzysta, a następnie aby stale go aktualizował, a także rekomendowane jest stałe uruchomienie zapory systemowej na komputerze. Poza ww. zagrożeniami, należy wymienić także ryzyko ataków hakerskich. Jednocześnie Spółka oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do jej systemu.
 9. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu przy skorzystaniu z usługi dostępnej na stronie https://fthdomagala.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu.
 10. Spółka ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, poprzez udostępnienie jego zmienionej treści w Serwisie i z momentem tego udostępnienia.